Programi i projekti

Obavijest o provođenju projekta sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju „NOVI DOM“
Dana 24. rujna 2020. godine, potpisivanjem Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, započela je provedba projekta „Novi dom“, koji je sufinanciran sredstvima EU, odnosno sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju.

Opći cilj projekta je pridonijeti boljoj integraciji djece bez pratnje u život zajednice, osigurati ranu integraciju putem prihvata, smještaja, skrbničke i psihosocijalne podrške i podržati njihovo uključivanje u život lokalne zajednice. Cilj je i osigurati usluge usmenog i pismenog prijevoda s hrvatskog jezika na jezik kojim se koriste djeca bez pratnje i obratno.

Korisnik projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Centar za socijalnu skrb Pakrac i Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik.

Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.


           

PROJEKT SUFINANCIRAN SREDSTVIMA
FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU
 
Projekt ujednačavanja socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom – druga faza
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji sa Službom za potporu strukturnim reformama Europske komisije (SRSS), kroz Program potpore strukturnim reformama 2017.-2020. za Republiku Hrvatsku provodi drugu fazu Projekta ujednačavanja socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom.
 
Procijenjena vrijednost projekta za tehničku podršku od strane Europske komisije je 350.000,00 eura dok je ovo Ministarstvo uložilo 400.000,00 kuna u razvoj i nadogradnju aplikacije u koju JLP(R)S unose podatke o socijalnim naknadama (SoNal aplikacija). Završetak provedbe druge faze Projekta je planiran u 6. mjesecu 2021. godine.
 
Prva faza Projekta je provedena 2018. godine, također u suradnji s Europskom komisijom, kada je po prvi puta na jednom mjestu u SoNal aplikaciji omogućeno  prikupljanje podataka o socijalnim naknadama osiguranim od strane JLP(R)S.
 
Cilj provedbe druge faze navedenog Projekta je osigurati kvalitetu podataka o socijalnim naknadama koje osiguravaju JLP(R)S u ESSPROS metodologiji te izgraditi kapacitet JLP(R)S-a kako bi se postupak prikupljanja, validacije i analize podataka redovito nastavio i u budućnosti u svrhu kreiranja boljih socijalnih politika.        
 
Kvalitetna analiza podataka će omogućiti postizanje učinkovitijeg i pravednijeg sustava socijalne zaštite bolje usmjerenog na potrebite te će osigurati veći obuhvat osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Također, navedeno je preduvjet za izradu registra socijalnih naknada čime će se smanjiti rascjepkanost sustava njegovim povezivanjem na nacionalnoj i lokalnoj razini.
Projekt Razvoj metodologije za izračun cijena socijalnih usluga
U Republici Hrvatskoj u sustavu socijalne skrbi djeluju različiti pružatelji socijalnih usluga (pružatelji usluga čiji je osnivač RH i pružatelji usluga drugih osnivača) koji sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi pružaju socijalne usluge za različite korisničke skupine. 

U sklopu Programa potpore strukturnim reformama (SRSP) 2019. provodi se projekt Razvoj metodologije za izračun cijena socijalnih usluga. Iznos projekta je 300.000 eura.

Cilj ovog projekta je pridonijeti razvoju transparentnog sustava socijalne skrbi s dostupnim informacijama o vrsti i iznosu davanja za svakog pojedinog korisnika, kao i pridonijeti povećanju socijalnih usluga i njihove kvalitete. Projekt treba rezultirati prijedlogom jedinstvene metodologije za izračun cijena socijalnih usluga primjenom koje bi se osigurao jednaki pristup u financiranju pružatelja socijalnih usluga. Jedinstvena metodologija za izračun cijena socijalnih usluga poslužit će kao podloga za donošenje podzakonskog propisa koju će primjenjivati svi pružatelji u sustavu socijalni skrbi neovisno o pravnom statusu i/ili osnivaču.

Jedinstvena metodolgija za izračun cijena socijalnih usluga donijet će se nakon analize rashoda i prihoda operativnog rada državnih i nedržavnih pružatelja socijalnih usluga, pregleda odabranih primjera dobre prakse u EU, procjene razumnih troškova isporuke socijalnih usluga te datih preporuka za donošenje jedistvene metodologije. 
Projekt Formalni i neformalni oblici skrbi za starije osobe (analiza i istraživanje)
U sklopu Programa potpore strukturnim reformama (SRSP) 2019. provodi se projekt Formalni i neformalni oblici skrbi za starije osobe (analiza i istraživanje). Iznos projekta je 220.000 eura, a provodi ga Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).  Započeo je u srpnju 2019. godine i očekivano trajanje je 18 mjeseci. Podaci dobiveni istraživanjem poslužit će kao podloga za uvođenje novih usluga starijim osobama radi unaprjeđenja skrbi za starije osobe kako bi im se omogućio život u vlastitom domu. Temeljem rezultata dobit ćemo preporuku koja bi u sebi sadržavala: najprihvatljivije oblike usluga za starije osobe, stručnu i ekonomsku opravdanost  predloženih oblika skrbi, načine i uvjete ostvarivanja predloženih oblika skrbi te simulaciju provedbe.
Potpora Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao pravnom sljedniku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“
Projektom se osigurava učinkovito izvršavanje aktivnosti Ministarstva koje djeluje kao Posredničko tijelo razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt se financiraju troškovi plaća zaposlenika te ostali troškovi rada vezani uz upravljanje spomenutim Operativnim programom.

Jačanjem kapaciteta zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu, sufinanciranjem njihovih plaća, informatičke opreme, stručnog usavršavanja, ostalih troškova neophodnih za rad Ministarstva, kao i troškova informiranja i osiguranja vidljivosti projekata i operacija omogućuje se učinkovit rad što doprinosi djelotvornijem sudjelovanju u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, kao i većoj apsorpciji sredstava Europske unije na području Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU je 13.137.710,56 kuna, od kojeg se 11.167.053,98 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2015. godine - 31. 12. 2020. godine


www.esf.hr


Projekt Tehničke pomoći u provedbi aktivnosti u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
U sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja FEAD-a Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao pravnog sljednika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima ulogu Upravljačkog i Posredničkog tijela te je odgovorno za djelotvornu i učinkovitu provedbu FEAD-a, obnašajući značajan broj funkcija u vezi su upravljanjem operativnim programom te praćenjem, financijskim upravljanjem, kontrolama i odabirom projekata.
Ciljevi i očekivani rezultati:
- osigurati potpuno i učinkovito korištenje sredstava dodijeljenih kroz FEAD, u skladu s relevantnim pravilima i zakonskim okvirima;
- pružiti podršku Posredničkom tijelu sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih uz FEAD te ostalih troškova vezanih uz pripremu, praćenje i provedbu FEAD-a (troškove putovanje, edukacija i sl.);
- dodatno educirati zaposlenike operativne strukture kako bi učinkovito izvršavali i provodili operativne aktivnosti u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava;
- osigurati izvršenje provjera na licu mjesta u cilju praćenja provedbe projekata;
- osigurati izvršenje aktivnosti vezanih uz vidljivost, informiranje i komunikaciju.
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU je: 2.988.800,00 kuna, od kojeg se 2.540.480,00 kuna financira EU sredstvima.

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2016. - 31.12. 2020. godine

www.fead.hr
 
Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz prioritetne OSI 5 – tehnička pomoć

Naziv projekta: MRMS – Tehnička pomoć OPULJP, faza I

Naziv korisnika: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (OPULJP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. Prema Uredbi funkciju Upravljačkog tijela OPULJP-a vrši Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. OPULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) osnovni cilj kojeg je doprinijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP. Osim plaća zaposlenih financirati će se i ostali troškovi koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP. To uključuje i troškove putovanja, obrazovnih modula konferencija, režija i sl. Slijedom navedenog, dodatno će se ojačati, educirati i opremiti zaposlenike Operativne strukture da učinkovito izvršavaju i provode sve nužne operativne aktivnosti, u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava. Budući da su u novom programskom razdolju 2014.-2020. potrebni dodatni napori u informiranju i uključivanju zainteresiranih dionika, kroz ovaj projekt će se također na neizravan način osigurati bolja komunikacija i koordinacija između svih tijela operativne strukture (kojih je sada znatno više), potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava i šire javnosti. Odlukom ministrice od 15. ožujka 2016. (KLASA: 910-04/16-07/04, URBROJ: 524-06-04-01-02/2-16-2) od 15. ožujka 2016., Glavno tajništvo ministarstva rada i mirovinskoga sustava je imenovano za obavljanje poslova Korisnika bespovratnih sredstava Prioritetne osi 5 Tehnička pomoć je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo ujedno i Korisnik u okviru predmetnog operativnog programa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osigurati učinkovito korištenje dodijeljenih sredstava u skladu sa zadanim ciljevima, relevantnim pravilima i zakonskim okvirima. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP-a sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP-om, kao i troškova koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP-a (troškovi edukacija, konferencija, odbora, najma poslovnog prostora i pripadajućeg udjela režija, nabave potrebne opreme, uredskog materijala i sl.), a u svrhu jačanja kapaciteta akreditiranog Tijela Sustava za upravljanje i kontrolu korištenja ESF-a.

Ukupna vrijednost projekta: 60.000.000,00 kn

EU financiranje (85%): 51.000.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 2016. – 2018. godina

Kontakt osoba: Sanja Palčić, glavna tajnica Ministarstva, tel. 01 6106835


www.esf.hr


Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Naziv projekta: MRMS – Tehnička pomoć FEAD, faza I

Naziv korisnika: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (OP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11.03.2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Prema Uredbi, funkciju Upravljačkog tijela OP-a vrši Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, te je time odgovorno za djelotvornu i učinkovitu provedbu FEAD-a, obnašajući značajan broj funkcija u vezi su upravljanjem operativnim programom te praćenjem, financijskim upravljanjem, kontrolama i odabirom projekata.

Odlukom ministrice od 26. kolovoza 2016. (KLASA: 910-04/16-07/24, URBROJ: 524-06-04-01-02/3-16-6) Glavno tajništvo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava imenovano je za obavljanje poslova Korisnika bespovratnih sredstava OP-a, u svrhu osiguranja odgovarajućeg razdvajanja dužnosti u slučajevima kada je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo ujedno i Korisnik u okviru predmetnog operativnog programa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osigurati potpuno i učinkovito korištenje sredstava dodijeljenih kroz FEAD, u skladu s relevantnim pravilima i zakonskim okvirima. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih uz FEAD, te ostalih troškova vezanih uz pripremu, praćenje i provedbu FEAD-a (troškove putovanje, edukacija, režija isl.). Dodatno će se educirati zaposlenike operativne strukture da učinkovito izvršavaju i provode sve nužne operativne aktivnosti, u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava.

Ukupna vrijednost projekta: 2.160.000,00 kuna

EU financiranje (85%):  1.836.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 2016. – 2018. godina

Kontakt osoba: Sanja Palčić, glavna tajnica Ministarstva, tel. 01 6106 835

www.fead.hr


Zajedno protiv dječjeg siromaštva


Za bolje uvjete života djece i obitelji u Hrvatskoj


Zajedno protiv dječjeg siromaštva je projekt koji financira Europska unija pod nazivom Institucionalno jačanje sustava socijalne skrbi radi poboljšanja ciljanja socijalnih programa i smanjenja siromaštva.

Projekt se financira kroz program Twinninga, prijelaznog instrumenta* EU-a za Hrvatsku, i rezultat je suradnje hrvatske i francuske državne uprave. Provedbeni partner projekta je Expertise France – francuska agencija za međunarodnu tehničku pomoć.
 
*Prijelazni instrument je privremeni instrument namijenjen novim državama članicama EU-a u prvim godinama članstva kao pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih, administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije.


Osnovne informacije 

Ovaj Twinning projekt - vrijedan 1,1 milijun eura - predstavlja zajednički projekt Hrvatske i Francuske usmjeren na smanjenje obiteljskog i dječjeg siromaštva u Hrvatskoj. 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske provodi projekt u suradnji s Vladom Francuske Republike. Projekt je započeo u siječnju 2017. i provodit će se kroz razdoblje od 18 mjeseci, zaključno do srpnja 2018. godine.


Ciljevi projekta

Cilj projekta je pružiti potporu socijalnim skupinama koje su izložene riziku od socijalne isključenosti te onima koji nailaze na poteškoće pri ostvarivanju svojih građanskih i socijalnih prava.  

Svrha projekta je jačanje institucijskih kapaciteta pružatelja socijalnih usluga za ranu identifikaciju i pravovremeno pružanje socijalnih usluga osobama i obiteljima u riziku od siromaštva, posebice djeci. Djeca koja odrastaju u siromaštvu izložena su većem riziku od socijalne isključenosti i vjerojatno će iskusiti i druge psihosocijalne probleme. Prekidanje kruga siromaštva i nedostatka mogućnosti predstavlja jedan od glavnih ciljeva ovog Projekta.

Cilj ovog projekta je stjecanje uvida u uvjete i dinamiku dječjeg siromaštva u Hrvatskoj. 


Aktivnosti i očekivani rezultati projekta

O dječjem siromaštvu u Hrvatskoj nedostaje informacija. Ono što općenito nedostaje jesu podaci o stvarnim životnim uvjetima djece i o različitim aspektima njihove dobrobiti.

Očekivani rezultati ovog Twinning projekta trostruki su:

(1) Projekt će utvrditi pokazatelje siromaštva radi ranog prepoznavanja obitelji i djece koja su izložena riziku od siromaštva. Učinkoviti prevencijski programi, rano prepoznavanje i intervencije dokazano smanjuju rizik od dječjeg siromaštva.

Nadalje, poboljšat će se informacijsko- upravljački sustav socijalne skrbi. Potrebno je nadograditi postojeću on-line bazu podataka Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tako da prikazuje distribuciju dječjeg siromaštva u različitim županijama  u svrhu pravovremenog pružanja usluga i sprječavanja socijalne isključenosti obitelji i djece koja su izložena riziku od siromaštva.
 
To će omogućiti planiranje socijalnih službi i programa u zajednici temeljeno na prikupljanju i praćenju podataka, što će rezultirati jednakom distribucijom, kao i kvalitetom socijalnih službi i programa diljem Hrvatske.

(2) Nekoliko hrvatskih županija s jedne strane ima visoki postotak dječjeg siromaštva, dok s druge ima nedostatak socijalnih programa. Projekt će razviti i provesti socijalne programe u dvije pilot županije u Hrvatskoj za koje se utvrdilo da su im potrebni specifični programi, s ciljem smanjivanja rizika od dječjeg siromaštva.
 
(3) Projekt predviđa razvoj IT sustava za praćenje i evaluaciju socijalnih programa koji je kompatibilan s relevantnim bazama podataka.  
 
Glede jačanja kapaciteta, stručnjaci koji rade na različitim razinama bit će educirani kroz ovaj Twinning projekt o različitim temama: od statistike i analitike, pripreme socijalnih i akcijskih planova, razvoja, primjene, praćenja i evaluacije socijalnih programa; pa sve do mehanizama suradnje između različitih socijalnih pružatelja usluga na nacionalnoj i lokalnim razinama.
 
Svi će projektni rezultati zajednički pridonijeti ranom otkrivanju i pravovremenom pružanju kvalitenih usluga obiteljima i djeci izloženih riziku od siromaštva.
 
Dječje siromaštvo i prenošenje siromaštva iz generacije u generaciju rezultira značajnim posljedicama, ne samo za one koji su dijelom toga nego i za cjelokupno društvo. Fokusiranje na djecu neophodno je za održivo, učinkovito i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju kao i za međugeneracijsko pravedno društvo.  
Prioritetna os 5 - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Uprava za tržište rada i zapošljavanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava uspješno je završila projekt pod nazivom „Prioritetna os 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (broj ugovora UP.05.1.2.01.0005).
Cilj projekta je bio kvalitetna priprema za provedbu Operacija koje su financirane putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i to za slijedeće Operacije: Provedba strategije za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje; Potpora razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području povezivanja obrazovanja i tržišta rada; Socijalne inovacije u aktivaciji mladih osoba i Provedba Nacionalne kampanje Garancije za mlade.

U okviru projekta ostvarene su slijedeće aktivnosti:
  • Izrađena je analiza i unaprjeđen Akcijski plan za provedbu Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja irazvoja karijere
  • Izrađen je nacrt sažetka operacije prema Akcijskom planu za provedbu Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja irazvoja karijere
  • Izrađena je analiza i unaprjeđena postojeća metodologija za izradu profila sektora
  • Izrađena je izmjena sažetka operacije za projekt „Potpora razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području povezivanja obrazovanja i tržišta rada“ i dokumentacije za javnu nabavu izrade standarda zanimanja
  • Izrađena je analiza stanja i preporuke za razvoj aktivnosti s posebno osjetljivim skupinama mladih u NEET statusu
  • Izrađen je sažetak operacije za projekt „Dubinska analiza sustava mentorstva“
  • Pripremljena je promidžbena kampanja „Garancije za mlade“
Projekt je trajao od 1. siječnja 2016 do 29. veljače 2019., dok je vrijednost projekta iznosila 520.000,00 kn, od čega je 85% financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a 15% sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

www.esf.hr