Uputa o prevođenju radnih mjesta u javnim službama

U skladu s člankom 26. Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 22/2024), uputu za prevođenje radnih mjesta propisanih do sada važećim propisima, po potrebi, daje ministar nadležan za rad. 
Prevođenje radnih mjesta informatičke podrške na visokim učilištima
U skladu sa mišljenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je kao tijelo nadležno za davanje suglasnosti na izmjene ustroja visokih učilišta, vezano za radna mjesta informatičke podrške, a koju obavljaju voditelji ustrojstvenih jedinica, daje se dopunska uputa koja se odnosi na sustav visokog obrazovanja, a koju je službeno odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja:
 
Iznimno, u svrhu pravilne primjene odredbe članka 26. stavka 3. Uredbe, a uzevši u obzir trenutne opise poslova postojećih zaposlenika i postojeću hijerarhiju radnih mjesta, kao i uvjete za informatička radna mjesta propisane člankom 11. Uredbe, dosadašnje voditelje informatičkih službi u kojima se primarno obavljaju poslovi informatičke podrške na ustanovi potrebno je prevesti na radno mjesto informatički specijalist, uz preduvjet ispunjavanja svih uvjeta za to radno mjesto, a ostale zaposlenike koji obavljaju poslove informatičke podrške rasporediti na radna mjesta prema postojećoj hijerarhiji informatičkih radnih mjesta.
 
Pritom napominjemo da je prilikom donošenja novih pravilnika o sistematizaciji novih radnih mjesta ustanova dužna voditi računa o tome da se ne ustrojava zasebna ustrojstvena jedinica za poslove informatičke podrške, već da zaposlenici koji obavljaju poslove informatičke podrške budu dio neke postojeće hijerarhijske jedinice (npr. Tajništva) budući da Ministarstvo znanosti i obrazovanja, zbog posebnog uvedenog novog radnog mjesta informatičara specijalista, neće odobravati zasebno radno mjesto voditelja ustrojstvene jedinice informatičke službe. Naime, radno mjesto informatički specijalist prema opisu poslova i vrijednosti koeficijenta složenosti poslova podrazumijeva najvišu razinu spreme i složenosti poslova te radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u hijerarhiji informatičkih radnih mjesta.
Dodatak za doktorat predstojnika klinike
Prilikom vrednovanja i dodjeljivanja koeficijenta za radno mjesto predstojnik klinike novi koeficijent nije obuhvatio dodatak za status doktora znanosti, slijedom čega zaposleni na ovom radnom mjestu imaju parvo na dodatak od 15% na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž.
Kuhari u ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju
Ukoliko se radi o odgojno-obrazovnoj ustanovi koja pruža usluge djeci sa teškoćama u razvoju, a priprema hrane zahtjeva prilagodbu radi posebnih uvjeta za većinu korisnika, radno mjesto kuhara se prevodi kao kuhar-slastičar 1.
Diplomirani knjižničar – voditelj knjižnice na fakultetu
Radnike  zaposlene na radnom mjestu diplomirani knjižničar prevodi se kao knjižničare (koeficijent 2,0). Ne može se iste prevesti na radno mjesto voditelja ustrojstvene jedinice 1-4 bez izmijene pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.
Voditelji odjela u ustanovama zaštite prirode
Voditelji odjela u ustanovama zaštite prirode koji su do sada imali koeficijent 1,94, kao i ostala radna mjesta iz članka 1. prethodno važeće uredbe, prevode se prema tablicama prevođenja. Navedeno znači da bi takav voditelj u svim ustanovama sada bio Voditelj ustrojstvene jedinice 2 (2,75).
 
Nakon prevođenja, ustanove će mijenjati pravilnike o sistematizaciji slijedom čega će, u dogovoru sa resornim ministarstvom, ustrojiti se na odgovarajući način, i prema potrebi izmijeniti razine ustrojstvenih jedinica.
Koeficijent tijekom pripravničkog staža za zdravstvena zanimanja (VSS)
U skladu sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama, pripravnik ima pravo na 90% plaće radnog mjesta za koje obavlja pripravnički staž. U tom smislu, poslodavac treba ponuditi izmjenu ugovora o radu na način da navede naziv radnog mjesta na kojem se obavljaju poslovi i koeficijent navedenog.
Koeficijent redovitog profesora u trajnom izboru i znanstvenog savjetnika izabranog na položajno radno mjesto manjeg koeficijenta
Budući da na pojedina položajna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja mogu biti izabrani redoviti profesori u trajnom izboru i znanstveni savjetnici, radi ostvarivanja načela zadržavanja povoljnijeg prava navedeni mogu zadržati koeficijent profesora u trajnom izboru odnosno znanstvenog savjetnika (4,35).
Gore navedeno odnosi se na sljedeća radna mjesta:
  1. Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan od 100 do 500 zaposlenika 4,32
  2. Pročelnik sveučilišnog odjela -  4,32
  3. Prodekan fakulteta bez pravne osobnosti - 4,25
  4. Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan do 100 zaposlenika - 4,25
  5. Zamjenik pročelnika sveučilišta odjela - 4,25.
Pritom napominjemo kako će se u sustav za obračun plaće unositi položajni naziv radnog mjesta te oba koeficijenta.
Primjena Zakona o radu na izmjene ugovora o radu radi prevođenja
Prijelaznom odredbom članka 36. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama propisano je da je čelnik javne službe dužan u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe provesti postupak tzv. prevođenja te službenicima i namještenicima ponuditi izmjenu ugovora o radu. Uredba je stupila na snagu 1. ožujka 2024. godine. Na ponudu izmjene ugovora o radu zatečenim službenicima i namještenicima u javnim službama na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 -Odluka Ustavnog suda RH).
 
Naziv radnog mjesta, odnosno narav ili vrsta rada na koje se radnik zapošljava obvezni je podatak svakog ugovora o radu, dok za podatak o brutoplaći, uključujući brutoiznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodataka te ostalih primitaka za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja rednik ima pravo, ugovor o radu može uputiti na primjenjivi zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu kojim se uređuju ta pitanja.
 
Napominjemo kako su člankom 3. Uredbe radna mjesta predviđena ovisno o razini obrazovanja, odnosno razini cjelovite kvalifikacije koja je uvjet za rad na određenom radnom mjestu. Također, nastavnim člancima Uredbe predviđeni su minimalni stručni uvjeti za opća i posebna radna mjesta.
 
S tim u vezi skrećemo pozornost da članak 23. Zakona o radu propisuje da se ugovor o radu može sklopiti samo s osobom koja udovoljava uvjetima koji su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu određeni kao posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa.
 
Nadalje, Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama predviđeno je da službenik i namještenik u javnoj službi koji smatra da mu je pogrešno utvrđeno prevođenje naziva radnog mjesta i novi koeficijent za obračun plaće ima pravo zatražiti ispravak.
 
Ako čelnik javne službe utvrdi da je zahtjev osnovan, obavijestit će službenika i namještenika pisanim putem o prihvaćanju njegova zahtjeva, a ako utvrdi da zahtjev nije osnovan, dužan je donijeti odluku o odbijanju zahtjeva, a službenik i namještenik može tražiti zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom sukladno općem propisu o radu. To konkretno znači da službenik i namještenik prema članku 133. Zakona o radu u roku od 15 dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo može podnijeti tužbu.
 
Obveza ustanova je do kraja ožujka 2024. godine u Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama unijeti podatke o novim nazivima radnih mjesta i koeficijentima, sve kako bi se u mjesecu travnju isplatila plaća za ožujak prema novom uređenju.
 
Sljedeća zakonska obveza čelnika javne službe odnosno upravljačkog tijela tiče se donošenja općeg akta o sistematizaciji radnih mjesta u skladu s Uredbom, i to u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Uredbe, dakle do 1. rujna 2024. godine.
 
Prijelaznom odredbom članka 38. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama propisano je da je čelnik javne službe dužan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu općeg akta o sistematizaciji ponuditi službenicima i namještenicima izmjenu ugovora o radu, ako se radi o promjeni u odnosu na ugovor sklopljen na temelju članka 36. Zakona. Na ponudu izmjene ugovora o radu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o radu.
 
Sukladno članku 10. Zakona o radu radni odnos zasniva se ugovorom o radu, kao suglasnim očitovanjem volja dviju ugovornih strana (radnika i poslodavca) o bitnim sastojcima ugovora. Slijedom toga, poslodavac može radniku ponuditi sklapanje novog ugovora o radu odnosno izmjenu postojećeg. Radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a rok ne smije biti kraći od osam dana.  
 
Ako radnik pristane sklopiti izmijenjeni ugovor, smatra se da su danom sklapanja tog ugovora prestale vrijediti prethodne ugovorne odredbe koje su sada izmijenjene.  Ako radnik odbije ponudu poslodavca za sklapanjem izmijenjenog ugovora o radu, tada poslodavac ima mogućnost otkazati ugovor i istodobno radniku predložiti sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima. Dakle, u tom će slučaju trebati primijeniti institut otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora propisan odredbama članka 123. Zakona o radu.
 
Radnik može prihvatiti ili odbiti prihvaćanje nove ponude ugovora o radu, pa u ovom potonjem slučaju nastupaju sve pravne posljedice otkaza. U konkretnom slučaju radit će se o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu, odnosno aktivirat će se učinci takvog otkaza. Skrećemo pažnju da bi u tom slučaju radnik imao pravo i na isplatu zakonske otpremnine, ako ispunjava uvjete propisane člankom 126. Zakona o radu.
Radna mjesta u ustanovama socijalne skrbi
Vezano za radno mjesto Višeg stručnog radnika I. vrste u Hrvatskom zavodu za socijalni rad-specijalist, navodimo kako je navedeno mjesto procesom vrednovanja i konsolidacije (spajanja) radnih mjesta, koji proces je prethodio donošenju Uredbe, konsolidirano sa radnim mjestom Stručni radnik I. vrste u Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Naime, navedena radna mjesta su prema opisu poslova i vrednovanju iste, odnosno približno iste složenosti, slijedom čega su spojena u radno mjesto Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 sa dodijeljenim koeficijentom 2,17.
 
Ukoliko bi radno mjesto Višeg stručnog radnika I. vrste u Hrvatskom zavodu za socijalni rad-specijalist predstavljalo radno mjesto koje obavlja rukovodeće poslove i upravlja ustrojstvenom jedinicom, po donošenju odgovarajućeg pravilnika o sistematizaciji kojim će se ustrojiti navedene ustrojstvene jedinice dodijeliti će mu se koeficijent radnog mjesta Voditelj ustrojstvene jedinice 3.
 
Glavna sestra u domu socijalne skrbi (prema opisu i složenosti) prevodi se na način da se u ugovoru o radu navodi kako obavlja i dalje iste poslove, a plaća se određuje prema koeficijentu radnog mjesta  glavne sestre u drugim zdravstvenim ustanovama  s koeficijentom 2,1.
 
Također, voditelj odjela/odsjeka VŠS (prema opisu i složenosti)  prevodi se na način da se u ugovoru o radu navodi kako obavlja i dalje iste poslove, a plaća se određuje prema koeficijentu radnog mjesta  voditelj odsjeka, voditelj tima - voditelj smjene 1   s koeficijentom 1,97.
 
Vozač koji prevozi korisnike (prema opisu i složenosti) prevodi se na način da mu se u ugovoru o radu navede da obavlja i dalje iste poslove, a plaća mu se određuje prema koeficijentu radnog mjesta vozača sanitetskog prijevoza (1,43).
 
Domar/kotlovničar u ustanovama socijalne skrbi prevodi se kao radnik III. vrste s koeficijentom 1,25, ali ako je uvjet za obavljanje posla položen stručni ispit za obavljanje poslova upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima prema posebnom propisu (tzv.ATK), prevodi se kao stručni radnik na tehničkom održavanju s koeficijentom 1,39.
 
Kuhar u ustanovama socijalne skrbi prevodi se kao kuhar-slastičar 1 s koeficijentom 1,43.
 
Tajnici ustanova socijalne skrbi prevode se kao tajnik ustanove s koeficijentom 2,35., pri tome se ne misli na administrativne tajnike koji se prevode na radno mjesto referenta s koeficijentom 1,43.
 
Napominjemo kako su stručni radnici u sustavu socijalne skrbi definirani odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/2246/22119/2271/23156/23).
 
Dodatno, svi radnici koji su ostvarivali pravo na dane godišnjeg odmora s osnove posebnih uvjeta rada ovisno o postotku, i dalje će zadržati ista prava po Odluci Vlade koja će se donijeti tijekom ožujka 2024., a sa primjenom od 1. ožujka 2024.
Informatička potpora i druga radna mjesta na sveučilištima
1. Radno mjesto internog naziva “Tajnik Odsjeka/Centra“ može se prevesti kao tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (2,01), ako obavlja navedene poslove.
 
2. Ukoliko zaposlenici obavljaju poslove knjižničara i ispunjavaju sve uvjete potrebne za rad na navedenom radnom mjestu, prevode se na radno mjesto knjižničara.
 
3. Zaposlenici koji obavljaju poslove stručnih suradnika uz ispunjene uvjete prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te druge uvjete koji su propisani temeljem navedenog zakona, prevode se kao stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (1,86).
 
4. Voditelji najnižih ustrojstvenih jedinica prevode se kao voditelj ustrojstvene jedinice 4 (2,20), ako se radi o radnom mjestu I. vrste.
 
5. Zaposlenike informatičke potpore se prevodi prema propisanim uvjetima uzevši u obzir trenutni raspored. Navedeno znači da je potrebno uzeti u obzir ne samo godine staža, već i postojeće međusobne hijerarhijske odnose navedenih zaposlenika i prevesti ih u skladu s navedenim. Primjerice, nije nužno da svi sa više od 5 godina staža budu informatički specijalisti, ukoliko su do sada bili na različitim hijerarhijskim razinama, ako ustanova tako procjeni svoje potrebe.
Prevođenje i zadržavanje koeficijenta u HZZO-u
Prema tumačenju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja doktorima medicine u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje pripadaju dodaci kako ste i naveli, u kojem slučaju svi kojima bi novi koeficijent bio manji, imaju pravo na zadržavanje postojećeg koeficijenta do 31.12.2027., a sukladno odredbi članka 39. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.
 
Način izračuna koeficijenta koji se zadržava ide prema formuli: koeficijent (npr. 3,17 ) se uvećava za zbroj dodataka (13%+16%= 29%), što bi značilo da pomoćnik ravnatelja do 31.12.2027. zadržava pravo na plaću prema koeficijentu 4,09. Isto vrijedi za sva ostala radna mjesta.
 
Vezano za pitanje oko vozača državnog dužnosnika, a koji nije posebno naveden u Uredbi, u Vašem slučaju, istog je potrebno prevesti na koeficijent vozača sanitetskog prijevoza (1,43) na način da mu se u ugovoru o radu navede da obavlja i dalje iste poslove koje uključuju i poslove vozača državnog dužnosnika, a plaća mu se određuje prema koeficijentu radnog mjesta vozača sanitetskog prijevoza (1,43).
 
Naime, za prijevoz osoba predviđeno je navedeno radno mjesto koje, u skladu sa složenosti posla, odgovara ovom koeficijentu. Tim više što je vozač državnog dužnosnika u Uredbi za državne službenike na istom koeficijentu.
Sveučilišna knjižnica Split - uputa
1. Zaposlenike informatičke potpore se prevodi prema propisanim uvjetima uzevši u obzir trenutni raspored. Navedeno znači da je potrebno uzeti u obzir ne samo godine staža, već i postojeće međusobne hijerarhijske odnose navedenih zaposlenika i prevesti ih u skladu s navedenim.
 
Stručni savjetnik - s postojećim koeficijentom 1,232, a koji je stručni savjetnik informatičar za računalne sustave mogao bi se prevesti na radno mjesto informatičkog savjetnika (2,25) ako ima odgovarajuće godine radnog iskustva (4 godine). Ako nema, morate ga prevesti kao informatičkog suradnika (1,95).
 
2. Tehnički suradnik, s postojećim  koeficijentom 0,97 (2 zaposlenika) koji prema Tablici prevođenja prelazi u novi koeficijent 1,53.
 
Naziv radnog mjesta laborant - tehnički suradnik ne treba zbunjivati. Naime, u ugovoru o radu potrebno je samo navesti da obavlja i dalje iste poslove, a plaća mu se određuje prema koeficijentu radnog mjesta laborant - tehnički suradnik (1,53).
 
3.  Za zaposlene na radnom mjestu viši tehničar, s postojećim koeficijentom 1,067 primjenjuje se isti slijed kao i kod tehničkog suradnika.
Prevođenje romski pomagač - škole
Zaposlenik na radnom mjestu suradnika-romskog pomagača prevodi se na način da mu se u ugovoru o radu navede da obavlja i dalje iste poslove, a plaća mu se određuje prema koeficijentu radnog mjesta učitelj bez odgovarajuće vrste obrazovanja (1,77).
Prevođenje konobara u zdravstvenim i drugim ustanovama
U skladu s načelom prevođenja radnih mjesta prema opisu poslova radnog mjesta koje zaposlenik obavlja, neovisno o nazivu radnog mjesta za koje je sklopljen ugovor o radu, a obzirom da u Uredbi postoji odgovarajuće radno mjesto, radnik koji bi bio zaposlen radi obavljanja posla konobara prevodi se na radno mjesto konobar s koeficijentom 1,30.
 
Prevođenje u Zavodima za javno zdravstvo II.
Radnici navedeni u članku 16. stavku 9. Uredbe (molekularni biolog, biolog u zdravstvu i dr.) koji sudjeluju u detektiranju rizika iz okoliša radi zaštite zdravlja ljudi prevode se na radna mjesta iz navedenog članka od broja 16.9.1. do 16.9.3.
 
Nezdravstveni radnici (inženjer kemije i dr.) prevode se na radna mjesta nezdravstvenih radnika I. vrste koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja (od 16.7.1. do 16.7.3.) ovisno o uvjetima.
Prevođenje u Zavodima za javno zdravstvo I.
1. Zaposlenici u zdravstvu koji se bave općim, kadrovskim, ekonomskim i drugim poslovima, plaća se obračunava prema općim radnim mjestima. Prevođenje njihovih radnih mjesta vodi se Tablicom 1 Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ br. 22/24, dalje: Uredba).
 
2. Zdravstveni suradnici se razvrstavaju prema Tablici 2 Uredbe, a ovisno o razini obrazovanja i dodacima koji su im pripadali ranije.
 
3. Kemijski tehničar (nezdravstveni radnik) koji radi iste poslove kao sanitarni tehničar (zdravstveni radnik) prevodi se jednako kao zdravstveni radnik.
Prevođenje rukovodećih mjesta iz članka 1. prethodno važeće Uredbe
Voditeljska radna mjesta iz članka 1. prethodno važeće uredbe, prevode se prema tablicama prevođenja. Navedeno znači da se voditeljica službe koja je Rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi - Voditelj Službe za računovodstvo za financije, s koeficijentom 1,552 prevodi kao voditelj ustrojstvene jedinice 4 (2,20) do izmjene pravilnika o sistematizaciji, slijedom čega će se, u dogovoru sa resornim ministarstvom, uspostaviti ustrojstvene jedinice na odgovarajući način, i prema potrebi izmijeniti razine.
 
Domar koji je ujedno i voditelj Službe za tehničko održavanje može se prevesti kao Voditelj ustrojstvene jedinice III. vrste (1,55) ako uistinu vodi unutarnju ustrojstvenu jedinicu.
Prevođenje voditelja odjela - informatičara na fakultetima
Voditelje odjela na fakultetima prevodi se kao voditelje ustrojstvenih jedinica prema Tablici 1 i postojećem koeficijentu (tako 1,406 prelazi na 2,20). Ne može voditelj odjela koji je informatičar odmah biti preveden kao informatički specijalist, upravo zato što se radi o rukovodećem mjestu.
 
Vodeći se načelom trenutnog rasporeda, podređeni službenik informatičke potpore bio bi informatički suradnik- 1,95.
 
U tom smislu, prilikom izrade novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, svaka ustanova mora sagledati cjelokupni ustroj i prilagoditi ga, uz suglasnost resornog tijela. Dakle, uspostaviti ustrojstvenu jedinicu za informatičke poslove, sistematizirati radna mjesta koja su joj potrebna (informatički suradnik-savjetnik-specijalist) i ponuditi zaposlenicima nove ugovore.
Spremač i pomoćni radnici u centrima za odgoj i obrazovanje
Radna mjesta u centrima za odgoj i obrazovanje kod  kojih korisnici predstavljaju  učenike s višestrukim teškoćama i njihovim različitim odgojno obrazovnim potrebama (agresivni i autoagresivni oblici ponašanja učenika s psihičkim teškoćama, učenika iz spektra autizma, motoričke teškoće, sljepoća, glohonijemost, intelektualne teškoće, itd..) smatraju se posebnim uvjetima rada, slijedom čega bi i spremači i drugi pomoćni radnici imali pravo na koeficijent 1,15.
Primjena Uredbe na vrtiće
Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ br. 22/24, dalje: Uredba) ne uređuju se plaće zaposlenih u dječjim vrtićima, budući se na njih ne primjenjuju odredbe Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine, broj155/23).
 
U tom smislu, a vezano za odredbu članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine, br.10/97107/0794/1398/1957/22101/23), upućujemo Vas da se za daljnje informacije i upute obratite Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao nadležnom tijelu.
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Zdravstveni radnici sa dosadašnjim koeficijentom 0,999  koji rade na mikrobiologiji i imali su dodatak od 17% mogu se prevesti na koeficijent 1,70 (zdravstveni radnik u javnom zdravstvu 2) iako do sada nisu imali koeficijent 1,077.
 
Pomoćnika ravnatelja županijskog zavoda za javno zdravstvo za ekonomske ili pravne poslove ne smatra se zaposlenikom u zdravstvu koji se bavi općim, kadrovskim, ekonomskim i drugim poslovima već se prevodi kao pomoćnik ravnatelja zavoda za javno zdravstvo.
 
Vezano za zaposlene na radnom mjestu voditelja Službe za zdravstvenu ekologiju, a nezdravstveni  je djelatnik (inženjer kemije- VSS) i radi u zavodu za javno zdravstvo, novi koeficijent određuje se prema prijašnjem rasporedu voditelja zdravstvenog odjela (2,493) na način da se prevodi na voditelja zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih (koeficijent 3,86).
Klinički psiholog-prevođenje
Prema novoj Uredbi svi klinički psiholozi se prevode na radno mjesto s koeficijentom 2,51, a što je jasno naznačeno u napomenama Tablice 2 u prilogu Uredbe.
Radnici III. I IV. vrste u zdravstvenim i drugim ustanovama
Svi radnici koji obavljaju poslove čišćenja i druge pomoćne poslove u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, a koji su u bilo kojem dijelu radnog vremena izloženi posebnim uvjetima- rad sa bolesnim, teško pokretnim i drugim korisnicima koji imaju posebne potrebe, izloženost fizičkim i drugim napadima, infektivnim supstancama i sl., imaju pravo na koeficijent 1,15.
 
Voditelj smjene koji upravlja određenim brojem osoba, neovisno ima li ustrojstvenu jedinicu može se prevesti kao voditelj III. Vrste (1,55) ako mu opis poslova  obuhvaća poslove voditelja smjene.
 
Mesar u bolničkoj ustanovi je radnik III. Vrste (nije kuhar) te mu pripada koficijent 1,25.
Prevođenje u zdravstvenim ustanovama
Koeficijent voditelja zdravstvenih odjela/službi za doktore medicine specijaliste 1

Budući su voditeljska radna mjesta u sustavu zdravstva (voditelj zdravstvene službe, voditelj zdravstvenog odjela i sl.) položajna radna mjesta, ukoliko ista obavlja doktor medicine specijalist savjetnik 1 (3,95), za vrijeme rasporeda na položajno radno mjesto ima pravo na zadržavanje koeficijenta radnog mjesta doktor medicine specijalist savjetnik 1.

Pritom napominjemo kako će se u sustav za obračun plaće unositi položajni naziv radnog mjesta te oba koeficijenta.

Radno mjesto njegovatelja

Svi zaposlenici koji obavljaju poslove njegovatelja, neovisno u kojem sustavu ili ustanovi su zaposleni, prevode se na radno mjesto njegovatelja i dodjeljuje im se koeficijent 1,35.

Prevođenje ako nisu ispunjeni uvjeti za novo radno mjesto
Prevođenje postojećih radnih mjesta vrši se prema tablicama u prilogu Uredbe, neovisno o tome ispunjava li zatečeni službenik nove uvjete radnoga staža.
 
Vezano za odgovarajuću razinu obrazovanja, ukoliko je neki drugi propis omogućavao da na radnom mjestu radi osoba nižeg stupnja stručne spreme, prema načelu zadržavanja povoljnijeg prava ali i prevođenja u skladu s načelom stvarnih poslova koji se obavljaju, zatečeni radnik se prevodi kao da ispunjava uvjet. Međutim, na navedeno radno mjesto ne može se naknadno zaposliti osoba koja ne ispunjava propisane uvjete.
Izračun povoljnijeg koeficijenta
Način izračuna koeficijenta koji se zadržava ide prema formuli: koeficijent (npr. 0,815 ) se uvećava za zbroj dodataka (13,725%+6,11%= 19,835%), a dodatak od 163,62 se dijeli sa osnovicom od 947,18 (0,17) te se dodaje koeficijentu. To bi značilo da do 31.12.2027. zadržava pravo na plaću prema koeficijentu 1,15.
Medicinske sestre zaposlene u zdravstvu i sustavu znanosti i visokog obrazovanja
Osoba koja radi isti posao kod dva poslodavca u skladu s odredbama Uredbe i uputama za prevođenje mora biti kod oba poslodavca prevedena na isti koeficijent. U tom smislu, medicinske sestre zaposlene u ustrojstvenoj jedinici Zavoda za parodontologiju u polovici punog radnog vremena te polovici punog radnog vremena na Stomatološkom fakultetu prevode se kod oba poslodavca na isti koeficijent (1,64).
Dodatak za stupanj obrazovanja na poslijediplomskoj razini u znanosti i visokom obrazovanju
Prilikom izračuna novih koeficijenata dodatak za doktorat je uključen u koeficijente radnih mjesta rektora, prorektora, dekana, prodekana, dekana fakulteta bez pravne osobnosti, prodekana fakulteta bez pravne osobnosti, ravnatelja instituta, pomoćnika ravnatelja instituta, pročelnika sveučilišnog odjela i zamjenika pročelnika sveučilišnog odjela.
 
Navedeno znači da se na navedenim radnim mjestima ne može dodatno obračunavati dodatak za doktorat, ili bilo koji drugi stupanj obrazovanja na poslijediplomskoj razini.
Medicinska sestra (SSS) u poliklinici
Medicinska sestra /medicinski tehničar / zdravstveni radnik  SSS u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi u poliklinici prevodi se na koeficijent 1,70, odnosno kao Medicinska sestra/medicinski tehničar / zdravstveni radnik u bolnici, poliklinici, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu - 2.
Vozač koji vozi korisnike ustanova
Vozač koji prevozi korisnike prema obilježjima radnog mjesta obavlja poslove složenosti radnog mjesta vozača sanitetskog prijevoza (1,43). U tom smislu, zaposlenicima koji obavljaju poslove vozača koji vozi korisnike (prijevoz djece, prijevoz bolesnika, prijevoz nemoćnih osoba i dr.) plaća se određuje prema nazivu gore navedenog radnog mjesta.
 
U ugovoru o radu se navodi da zaposlenik obavlja i dalje iste poslove, a plaća mu se određuje prema koeficijentu radnog mjesta vozača sanitetskog prijevoza (1,43).
VAŽNO - rok za ponudu novog ugovora
Rok za ponudu novog ugovora u Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama je zadan kako bi svi zaposlenici mogli primiti plaću za ožujak 2024. godine prema novim, povećanim koeficijentima. U tom smislu, nije propisana posebna prekršajna odgovornost poslodavca budući je intencija bila da svi zaposlenici imaju nove ugovore do obračuna plaće za ožujak 2024. godine.
Glavni tehničar OHBP-a u županijskoj bolnici

Za radno mjesto glavni tehničar odjela hitnog bolničkog prijema u županijskoj bolnici, magistar sestrinstva, dosadašnji koeficijent 1,75 u prevođenju je potrebno primijeniti koeficijent 2,68 (Glavna sestra/glavni tehničar zavoda u kliničkoj ustanovi, glavna sestra/glavni tehničar službe odnosno objedinjenog hitnog bolničkog prijema u drugoj županijskoj ustanovi).

Nastavnik bez odgovarajuće vrste obrazovanja sa stručnim ispitom
Nastavnik matematike u srednjoj školi koji je, temeljem posebnih propisa, sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a nastavno i položio stručni ispit, prevodi se kao nastavnik s koeficijentom 2,01.