Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slika /dokumenti/Glavno tajništvo/ZPPI/Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.jpg

Normativni okvir za provedbu savjetovanja s javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013 i 85/15), te Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata(Narodne novine br. 140/2009).

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br.140/09). Nadalje, Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti čime se Republika Hrvatska pridružuje skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.
Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je izradio Smjernice za primjenu Kodeksa. Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata izrađene su sukladno mjeri Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/2015) uspostavljen je zakonodavni okvir za korištenje sustava “e-Savjetovanja”, kroz odredbe članka 11. koji navodi da: “Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.”

Savjetovanje s javnošću mora trajati u pravilu 30 dana.

Središnji državni portal „e-Savjetovanja“ predstavlja novi korak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te omogućuje objedinjavanje svih otvorenih savjetovanja na jednom mjestu, brzu i jednostavnu pretragu otvorenih savjetovanja te učinkovito zagovaranje svih zainteresiranih društvenih skupina i pojedinaca u procesu oblikovanja javnih politika.

Nakon provedenog savjetovanja, tijela državne uprave dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću na kojem trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.

Građani mogu podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje ako uoče nepravilnosti u provedbi savjetovanja ili izostanak savjetovanja za akte za koje su morala biti provedena.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktivno sudjeluje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te provodi javne rasprave i savjetovanja putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću e-savjetovanja.gov.hr.