Prijava nepravilnosti

Slika /slike/Istaknute teme/whistleblowing-protection.jpg
Povjerljiva osoba u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i zamjenica povjerljive osobe imenovani su od strane ministra na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 46/22).

Povjerljiva osoba dužna je:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od
    dana  primitka
2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja
    nepravilnosti
3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju
    o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o
    primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od
    dana podnošenja prijave
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema
    sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja
    prijave
6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o
    zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o
    prijavi
7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog
    otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom
    zakonu
8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave
    nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima,
    uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave
    nepravilnosti
9. obavljati druge poslove propisane Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i  
    Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive
    osobe i njezina zamjenika.
 
Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.
 
Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama na propisanom obrascu i to:
 
  • pisanim putem na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
  • putem elektroničke pošte: nepravilnosti@mrosp.hr
  • telefonskim putem:  01/6109 215 ili 01/6106 695


Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (pdf)

OBRAZAC –prijavljivanje nepravilnosti - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (word)

Najčešća pitanja vezana uz prijavu nepravilnosti