Prijava nepravilnosti

Slika /slike/Istaknute teme/whistleblowing-protection.jpg
Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i zamjena povjerljive osobe imenovani su od strane ministra na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19).

Povjerljiva osoba dužna je:
 
 • zaprimiti prijavu nepravilnosti,
 • ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave,
 • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
 • prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
 • obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva,
 • pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka,
 • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi,
 • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu,
 • svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smije zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama na propisanom obrascu i to:
 
 • pisanim putem na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 • putem elektroničke pošte: nepravilnosti@mrosp.hr.
 • telefonskim putem:  01/6106 695


Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (pdf)

OBRAZAC –prijavljivanje nepravilnosti - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (word)

Najčešća pitanja vezana uz prijavu nepravilnosti