Arhiva 2024. godina

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 30. siječnja 2024.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10% u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 30. siječnja 2024. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,42 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,43 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,43 eura (1,425), što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 15,38% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 10,77% (15,38% x 0,7) te od 1. veljače 2024. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca veljače 2024. godine, odnosno 27. veljače 2024. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena siječanj 2024. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun 30. siječnja 2024.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F/100) I (G-H)
30. siječnja 2024. 1,42 eura 1,43 eura 1,43 eura 12,70 kn
1,69 eura
-15,38% -10,77% 1,35 kn
0,18 eura
0,02 eura 0,16 eura
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 27. veljače 2024.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10% u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 27. veljače 2024. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,49 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,49 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,49 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 11,83% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 8,28% (11,83% x 0,7) te od 1. ožujka 2024. godine iznosi 0,17 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca ožujka 2024. godine, odnosno 26. ožujka 2024. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena siječanj 2024. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun 30. siječnja 2024.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F/100) I (G-H)
27. veljače 2024. 1,49 eura 1,49 eura 1,49 eura 12,70 kn
1,69 eura
-11,83% -8,28% 1,35 kn
0,18 eura
0,01 eura 0,17 eura
 
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 26. ožujka 2024.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/24), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10% u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 1,69 eura, odnosno ako bude niža od 1,52 eura ili viša od 1,85 eura.
 
Na dan 26. ožujka 2024. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,52 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,45 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,49 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 11,83% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 8,28% (11,83% x 0,7) te od 1. travnja 2024. godine iznosi 0,17 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca travnja 2024. godine, odnosno 30. travnja 2024. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena ožujak 2024. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun 26.3. 2024.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F/100) I (G-H)
 
26.3.2024.
1,52 eura 1,45 eura 1,49 eura  
1,69 eura
-11,83% -8,28%  
0,18 eura
0,01 eura 0,17 eura
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 30. travnja 2024.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/24), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10% u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 1,69 eura, odnosno ako bude niža od 1,52 eura ili viša od 1,85 eura.
 
Na dan 30. travnja 2024. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,56 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,45 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,51 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 10,65% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 7,46% (10,65% x 0,7) te od 1. svibnja 2024. godine iznosi 0,17 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca svibnja 2024. godine, odnosno 28. svibnja 2024. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena travanj 2024. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun 30.4.2024.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F/100) I (G-H)
 
30.4.2024.
1,56 eura 1,45 eura 1,51 eura  
1,69 eura
-10,65% -7,46%  
0,18 eura
0,01 eura 0,17 eura
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 28. svibnja 2024.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/24), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10% u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 1,69 eura, odnosno ako bude niža od 1,52 eura ili viša od 1,85 eura.
 
Na dan 28. svibnja 2024. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,49 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,38 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,44 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 14,79% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 10,35% (14,79% x 0,7) te od 1. lipnja 2024. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca lipnja 2024. godine, odnosno 25. lipnja 2024. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena svibanj 2024. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun 28.5.2024.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D)-100% F (E*0,7) G H (G*F) I (G-H)
28.5.2024. 1,49 EUR 1,38 EUR 1,44 EUR 1,69 EUR -14,79% -10,35% 0,18 -0,02 EUR 0,16 EUR