Arhiva 2023. godina

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 31. siječnja 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 31. siječnja 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,41 euro, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,51 euro. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,46 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 13,61% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 9,53% (13,61% x 0,7) i počevši od 1. veljače 2023. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca veljače 2023. godine, odnosno 28. veljače 2023. godine.

 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena siječanj 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  31. siječnja 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
31. siječnja 2023. 1,41 eura 1,51 eura 1,46 eura 12,70 kn
1,69 eura
-13,61% -9,53% 1,35 kn
0,18 eura
0,02 eura 0,16 eura
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 28. veljače 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 28. veljače 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,38 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,38 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,38 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 18,34% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 12,84% (18,34% x 0,7) te od 1. ožujka 2023. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca ožujka 2023. godine, odnosno 28. ožujka 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena veljača 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  28. veljače 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
28. veljače 2023. 1,38 eura 1,38 eura 1,38 eura 12,70 kn
1,69 eura
-18,34% -12,84% 1,35 kn
0,18 eura
0,02 eura 0,16 eura
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 28. ožujka 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 28. ožujka 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,39 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,34 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,37 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 18,94% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 13,26% (18,94% x 0,7) te od 1. travnja 2023. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca travnja 2023. godine, odnosno 25. travnja 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena veljača 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  28. ožujka 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
28. ožujka 2023. 1,39 eura 1,34 eura 1,37 eura 12,70 kn
1,69 eura
-18,94% -13,26% 1,35 kn
0,18 eura
0,02 eura 0,16 eura
 
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 25. travnja 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 25. travnja 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,40 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,31 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,36 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 19,53% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 13,67% (19,53% x 0,7) te od 1. svibnja 2023. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca svibnja 2023. godine, odnosno 29. svibnja 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena travanj 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  25. travnja 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
25. travnja 2023. 1,40 eura 1,31 eura 1,36 eura 12,70 kn
1,69 eura
-19,53% -13,67% 1,35 kn
0,18 eura
0,02 eura 0,16 eura
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 30. svibnja 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 30. svibnja 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,32 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,24 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,28 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 24,26% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 16,98% (24,26% x 0,7) te od 1. lipnja 2023. godine iznosi 0,15 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca lipnja 2023. godine, odnosno 27. lipnja 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena svibanj 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  30. svibnja 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 27. lipnja 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 27. lipnja 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,40 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,30 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,35 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 20,12% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 14,08% (20,12% x 0,7) te od 1. srpnja 2023. godine iznosi 0,15 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca srpnja 2023. godine, odnosno 25. srpnja 2023. 
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena lipanj 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  27. lipnja 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
27. lipnja 2023. 1,40 eura 1,30 eura 1,35 eura 12,70 kn
1,69 eura
-20,12% -14,08% 1,35 kn
0,18 eura
0,03 eura 0,15 eura
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 25. srpnja 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 25. srpnja 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,46 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,36 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,41 euro, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 16,57% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 11,60% (16,57% x 0,7) te od 1. kolovoza 2023. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca kolovoza 2023. godine, odnosno 29. kolovoza 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena srpanj 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  25. srpnja 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
25. srpnja 2023. 1,46 eura 1,36 eura 1,41 eura 12,70 kn
1,69 eura
-16,57% -11,60% 1,35 kn
0,18 eura
0,02 eura 0,16 eura
 
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 29. kolovoza 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 29. kolovoza 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,57 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,52 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,55 euro, što je unutar referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura (a radi se o smanjenju od 8,28% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022).
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru od 1. rujna 2023. godine iznosi 0,18 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca rujna 2023. godine, odnosno 26. rujna 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena kolovoz 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  29. kolovoza 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
29. kolovoza 2023. 1,57 eura 1,52 eura 1,55 eura 12,70 kn
1,69 eura
-8,28% - 1,35 kn
0,18 eura
- 0,18 eura
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 26. rujna 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 26. rujna 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,62 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,62 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,62 euro, što je unutar referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura (a radi se o smanjenju od 4,32% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022).
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru od 1. listopada 2023. godine iznosi 0,18 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca listopada 2023. godine, odnosno 31. listopada 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena rujan 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  26. rujna 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
26. rujna 2023. 1,62 eura 1,62 eura 1,162eura 12,70 kn
1,69 eura
-4,32% - 1,35 kn
0,18 eura
- 0,18 eura
 
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 31. listopada 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 31. listopada 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,46 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,56 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,51 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 10,65% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 7,46% (10,65% x 0,7) te od 1. studenoga 2023. godine iznosi 0,17 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca studenoga 2023. godine, odnosno 28. studenoga 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena lipanj 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  27. lipnja 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
31. listopada 2023. 1,46 eura 1,56 eura 1,51 eura 12,70 kn
1,69 eura
-10,65% -7,46% 1,35 kn
0,18 eura
0,01 eura 0,17 eura
 
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 28. studenoga 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 28. studenoga 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,44 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,46 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,45 euro, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura (a radi se o smanjenju od 14,20 % u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022).
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 9,94 % (14,20 % x 0,7) te od 1. prosinca 2023. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza treba objaviti na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca prosinca 2023. godine, odnosno 26. prosinca 2023. godine. Obzirom je 26. prosinca blagdan i neradni dan u Republici Hrvatskoj, novi izračun objavit će se u srijedu, 27. prosinca 2023.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena studeni 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru-izračun 28. studenoga 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 27. prosinca 2023.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 27. prosinca 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,38 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,39 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,385 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 18,05% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 12,64% (18,05% x 0,7) te od 1. siječnja 2024. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca siječnja 2024. godine, odnosno 30. siječnja 2024. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena lipanj 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  27. lipnja 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
31. listopada 2023. 1,38 eura 1,39 eura 1,385 eura 12,70 kn
1,69 eura
-18,05% -12,64% 1,35 kn
0,18 eura
0,02 eura 0,16 eura