Arhiva 2022. godina

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru na dan 31. svibnja 2022.
Na dan 31. svibnja 2022. prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 13,14 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 13,86 kuna.
 
Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 13,50 kuna, što je unutar referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022) i dalje, nastavno od 1. lipnja 2022., iznosi 1,35 kuna.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca lipnja, odnosno 28. lipnja 2022. 
 
 
DATUM A B (A+B):2 SREDNJA CIJENA TRAVANJ 2022. PROMJENA SREDNJE CIJENE U ODNOSU NA TRAVANJ
CIJENA EUROSUPER 95 CIJENA EURODIZEL SREDNJA CIJENA
SVIBANJ
31. svibnja 2022. 13,14 kn 13,86 kn 13,50 kn 12,70 kn +6,29%
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru na dan 28. lipnja 2022.
Na dan 28. lipnja 2022. prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 13,50 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 13,08 kuna.
 
Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 13,29 kuna, što je unutar referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022) i dalje, nastavno od 1. srpnja 2022., iznosi 1,35 kuna.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca srpnja, odnosno 26. srpnja 2022.
 
DATUM A B (A+B):2 SREDNJA CIJENA TRAVANJ 2022. PROMJENA SREDNJE CIJENE U ODNOSU NA TRAVANJ
CIJENA EUROSUPER 95 CIJENA EURODIZEL SREDNJA CIJENA
LIPANJ
28. lipnja 2022. 13,50 kn 13,08 kn 13,29 kn 12,70 kn +4,65%
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru na dan 26. srpnja 2022.
Na dan 26. srpnja 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 12,03 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 12,89 kuna.
 
Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 12,46 kuna, što je unutar referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022) i dalje, nastavno od 1. kolovoza 2022. godine, iznosi 1,35 kuna.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca kolovoza, odnosno 30. kolovoza 2022. godine.
 
DATUM A B (A+B):2 SREDNJA CIJENA TRAVANJ 2022. PROMJENA SREDNJE CIJENE U ODNOSU NA TRAVANJ
CIJENA EUROSUPER 95 CIJENA EURODIZEL SREDNJA CIJENA
SRPANJ
26. srpnja 2022. 12,03 kn 12,89 kn 12,46 kn 12,70 kn -1,89%
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru na dan 30. kolovoza 2022.
Na dan 30. kolovoza 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 11,19 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 12,35 kuna.
 
Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 11,77 kuna, što je unutar referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022) i dalje, nastavno od 1. rujna 2022. godine, iznosi 1,35 kuna.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca rujna, odnosno 27. rujna 2022. godine.
 
DATUM A B (A+B):2 SREDNJA CIJENA TRAVANJ 2022. PROMJENA SREDNJE CIJENE U ODNOSU NA TRAVANJ
CIJENA EUROSUPER 95 CIJENA EURODIZEL SREDNJA CIJENA
KOLOVOZ
30. kolovoza 2022. 11,19 kn 12,35 kn 11,77 kn 12,70 kn -7,32%
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 27. rujna 2022.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.
 
Na dan 27. rujna 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 10,49 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 12,18 kuna. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 11,34 kune, što je izvan referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna, a radi se o smanjenju od 10,71% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 7,50% (10,71% x 0,7) i počevši od 1. listopada 2022. godine iznosi 1,25 kuna.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca listopada, odnosno 25. listopada 2022. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena rujan 2022. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjene naknade prijevoza  Novi iznos naknade prijevoza po kilometru
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
27. rujna 2022. 10,49 kn 12,18 kn 11,34 kn 12,70 kn -10,71% -7,50% 1,35 kn 0,10 kn 1,25 kn
 
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 25. listopada 2022.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.
 
Visina naknade troškova prijevoza usklađena je počevši od 1. listopada 2022. sukladno predmetnim odredbama, te je od 1. listopada 2022. naknada iznosila 1,25 kuna po kilometru.
 
Na dan 25. listopada 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 11,10 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 13,44 kuna. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 12,27 kune, što je unutar referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna.
 
Temeljem odredbi navedenih kolektivnih ugovora, ako se nakon usklađivanja srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu, ponovno vrati u raspon od 11,43 kune do 13,97 kuna, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru iznosit će 1,35 kuna.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po kilometru počevši od 1. studenog 2022. godine iznosi 1,35 kuna.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca studenog, odnosno 29. studenog 2022. godine.

 
DATUM A B (A+B):2 SREDNJA CIJENA TRAVANJ 2022. PROMJENA SREDNJE CIJENE U ODNOSU NA TRAVANJ
CIJENA EUROSUPER 95 CIJENA EURODIZEL SREDNJA CIJENA
LISTOPAD
25. listopada 2022. 11,10 kn 13,44 kn 12,27 kn 12,70 kn -3,39%
 
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 29. studenoga 2022.
Na dan 29. studenog 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 11,48 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 12,50 kuna.
 
Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 11,99 kuna, što je unutar referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022) i dalje, nastavno od 1. prosinca 2022. godine, iznosi 1,35 kuna.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca prosinca, odnosno 27. prosinca 2022. godine.
 
DATUM A B (A+B):2 SREDNJA CIJENA TRAVANJ 2022. PROMJENA SREDNJE CIJENE U ODNOSU NA TRAVANJ
CIJENA EUROSUPER 95 CIJENA EURODIZEL SREDNJA CIJENA
SRPANJ
29. studenog 2022. 11,48 kn 12,50 kn 11,99 kn 12,70 kn -5,59%
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 27. prosinca 2022.
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 27. prosinca 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 9,63 kune, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 10,84 kune. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 10,24 kune, što je izvan referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna, a radi se o smanjenju od 19,37% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 13,56% (19,37% x 0,7) i počevši od 1. siječnja 2023. godine iznosi 1,17 kuna odnosno 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca siječnja 2023. godine, odnosno 31. siječnja 2023. godine.

  
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena prosinac 2022. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjene naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru - izračun 27. prosinca 2022.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
27. prosinca 2022. 9,63 kn 10,84 kn 10,24 kn 12,70 kn -19,37% -13,56% 1,35 kn 0,18 kn 1,17 kn
0,16 eura