Licenciranje programa stručnog usavršavanja u sustavu socijalne skrbi

Licenciranje programa stručnog usavršavanja je postupak kojim se ocjenjuje ispunjava li program utvrđene standarde licenciranja. Licenciranje programa treba osigurati uvođenje sustava kvalitete u programe i usklađivanje ponude i potražnje u području stručnog usavršavanja.

Postupak licenciranja programa stručnog usavršavanja provodi Ministarstvo tijekom godine na temelju javnog poziva za licenciranje, koji može biti opći (otvoren za prijave programa iz svih područja u sustavu socijalne skrbi) i tematski (kada postoji prioritetna potreba za programom na određenu temu).

Standardi i postupak licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi, način vođenja i sadržaja Registra licenciranih programa i Registra realiziranih programa te sadržaj i izgled certifikata o završenom stručnom usavršavanju pravilnikom propisani su Pravilnikom o standardima i postupku licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 58/2022).  
Način provođenja postupka licenciranja
Postupak licenciranja uključuje:
 
 • podnošenje prijave programa za licenciranje
 • utvrđivanje ispunjenosti formalnih uvjeta
 • utvrđivanje ispunjenosti standarda/ uvjeta za dobivanje licenci
 • izdavanje potvrde o ispunjavanju standarda za licenciranje programa (licenca)
 • upis u Registar licenciranih programa stručnog usavršavanja.
Prijava na javni poziv
Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva i može biti opći (otvoren je za prijave programa iz svih područja u sustavu socijalne skrbi) i tematski (kada se utvrdi da postoji prioritetna potreba za programom na određenu temu).
 
Prijava na raspisani poziv podnosi se na obrascu LP1 i sadrži podatke o podnositelju prijave te autoru/ima programa stručnog usavršavanja.

Uz prijavu potrebno je dostaviti natječajnu dokumentaciju i životopis autora programa.

Natječajna dokumentacija treba sadržavati:
 • obrazloženje usklađenosti sa standardima za licenciranje na obrascu LP2 i
 • program stručnog usavršavanja koji se sastoji od sažetog teorijskog objašnjenja tema i ishoda učenja obuhvaćenih sadržajem i preciznog plana provedbe.
 
Ovjerena i potpisana prijava te natječajna dokumentacija dostavlja se skenirana u elektronskom obliku na e-mail adresu licenciranje@mrosp.hr.
 
Za vrijeme trajanja poziva, sve dodatne informacije o pozivu i potrebnoj dokumentaciji, mogu se dobiti isključivo putem e-mail adrese licenciranje@mrosp.hr.

Objavljeni poziv možete pronaći na poveznici.
 
 
Standardi za licenciranje programa
Standardi za licenciranje programa su uvjeti koje program treba zadovoljiti da bi se dobila licenca, a obuhvaćaju sadržaj, organizaciju i evaluaciju programa.
 
Standard sadržaja programa smatrati će se ispunjenim ako:
 
 • je usklađen s jasno definiranim ciljevima i ishodima učenja postavljenim programom
 • sadržava elemente koji su međusobno povezani i usklađeni
 • se temelji na integraciji teorije i prakse
 • odgovara na objektivno utvrđene potrebe u praksi i
 • je program utemeljen na suvremenim stručnim i teorijsko-znanstvenim spoznajama, odnosno praktičnim iskustvima.
 
Standard organizacije programa smatrati će se ispunjenim ako:
 
 • za provedbu programa postoji potreban broj odgovarajuće kvalificiranih provoditelja
 • autor/i i provoditelji programa imaju najmanje završen diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij te posjeduju profesionalne kompetencije iz područja Programa
 • se organizacija programa temelji na participativnim metodama i tehnikama rada koje osiguravaju razvoj kompetencija
 • je predviđen broj sudionika u grupi primjeren za postizanje ciljeva programa i
 • je vremenska organizacija trajanja programa primjerena ostvarivanju ciljeva programa
 
Standard evaluacije programa smatrat će se ispunjenim ako:
 
 • je osigurana provedba evaluacije programa od strane polaznika i
 • predviđena provjera usvojenosti ishoda učenja polaznika na kraju provedenog programa
Povjerenstvo za stručnu ocjenu programa
Povjerenstvo je stručno tijelo koje se osniva odlukom ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi djeluje u sastavu od najmanje pet članova. Sastav povjerenstva čine: 
 
 • stalni članovi Povjerenstva: predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Povjerenstva koji su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi
 • promjenjivi članovi Povjerenstva koji se biraju iz redova stručnjaka za pojedino područje stručnog usavršavanja na prijedlog visokoobrazovnih ustanova i strukovnih organizacija.

Povjerenstvo utvrđuje ispunjava li program standarde za licenciranje o čemu donosi stručnu ocjenu u pisanom obliku kojom:
 
 • predlaže licenciranje programa ili
 • predlaže odbijanje licenciranja programa uz obrazloženje.
Potvrda o ispunjavanju standarda za licenciranje (licenca) i obnova licence programa“
Potvrdu o ispunjavanju standarda za licenciranje programa (licenca) temeljem stručne ocjene Povjerenstva izdaje Ministarstvo u roku od 30 dana od zaprimanja stručne ocjene Povjerenstva.
Licenca za program izdaje se na četiri godine.
 
O neispunjavanju standarda kvalitete programa Ministarstvo će podnositelju prijave dostaviti obavijest u roku od 30 dana od zaprimanja stručne ocjene Povjerenstva.
 
U slučajevima promijenjenih okolnosti koje u bitnome utječu na ispunjavanje standarda programa, osoba kojoj je izdana licenca dužna je Ministarstvu, u roku od pet dana, podnijeti prijavu za ponovno utvrđivanje ispunjavanja standarda za licenciranje.
 
Obnova licence programa je postupak u kojem se odlučuje je li licencirani program, nakon proteka roka od četiri godine, i dalje usklađen sa standardima za licenciranje.
Prijedlog za obnovu licence podnosi se Ministarstvu najkasnije 30 dana prije isteka roka licence čime se pokreće postupak licenciranja.
Registar licenciranih programa i Registar realiziranih programa stručnog usavršavanja.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji is ocijalne politike vodi Registar licenciranih programa i Registar realiziranih programa stručnog usavršavanja.