Kontakt

Stranke se sa svojim zahtjevima, upitima i zamolbama mogu obratiti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u uredovno radno vrijeme putem elektroničke pošte na email: pisarnica@mrosp.hr i telefona.

Ukoliko se podnesak, zbog priloga, obvezne upravne pristojbe ili drugog razloga, ne može poslati elektronički, takav podnesak dostavlja se putem pružatelja poštanskih usluga.
 
Građani i druge stranke s usmenim upitima, iz djelokruga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike mogu se obratiti na sljedeće brojeve telefona:
 
I. KABINET MINISTRA

E-mail: kabinet@mrosp.hr
 
II. GLAVNO TAJNIŠTVO
Telefon: +385 1 6106 835
 
Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
Telefon: +385 1 6109 745 ili
   +385 1 6106 468
 
Sektor za planiranje, financije i proračun
Telefon: +385 1 6109 844
 
Sektor za nabavu i informatičku podršku
Telefon: +385 1 6106 520

Služba za informatičku podršku i komunikacije
Telefon: +385 1 610 6340

Sektor za tehničke poslove i zaštitu na radu
Telefon: +385 1 6109 237
 
III. UPRAVA ZA RAD I ZAŠTITU NA RADU
Telefon: +385 1 6106 641

IV. UPRAVA ZA TRŽIŠTE RADA I ZAPOŠLJAVANJE
Telefon: +385 1 6106 311
 
V. UPRAVA ZA MIROVINSKI SUSTAV
Telefon: +385 1 3696 450
 
VI. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMIMA
      EUROPSKE UNIJE
Telefon: +385 1 6472 047

Sektor za programiranje, financijsko upravljanje i provedbu financijskih instrumenata
Telefon: +385 1 6472 022

Sektor za praćenje, vrednovanje i informiranje
Telefon: +385 1 6472 040

Sektor za reviziju i unaprjeđenje sustava
Telefon: +385 1 6472 057

Sektor za kontrolu i provedbu projekata
 Telefon: +385 1 6472 034

VII. SAMOSTALNI SEKTOR ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO
Telefon: +385 1 6106 343
              +385 1 6106 545
             
E-mail: partnerstvo@mrosp.hr

VIII. UPRAVA ZA OBITELJ I SOCIJALNU POLITIKU
Telefon: +385 1 555 7015
Fax: +385 1 555 7222

IX. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE
Telefon: +385 1 555 7303

X. ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD
Telefon: +385 1 555 7004
Fax: +385 1 555 7222

XI. SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK
Telefon: +385 1 555 7043
Fax: +385 1 555 7222

Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9,00 do 11,00 sati

XII. SAMOSTALNI SEKTOR UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR U SOCIJALNOJ SKRBI

Voditeljica Službe za upravni nadzor Maja Karačić

tel: 01 5557 336

Voditeljica Službe za inspekcijski nadzor dr. sc. Ljiljana Friščić

tel: 01 5557 018

Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9,00 do 11,00 sati


XIII. SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU I NADZOR MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA
Telefon: +385 1 6468 476

XIV. SAMOSTALNI SEKTOR ZA KOORDINACIJU EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SURADNJE
Telefon: +385 1 6109 892
              + 385 1 6106 164
Fax: +385 1 6106 171

XV. SAMOSTALNA SLUŽBA  ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Telefon: +385 1 555 7301

XVI. SAMOSTALNI SEKTOR ZA STRATEŠKU ANALIZU, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Telefon: +385 1 6106 848

Radno vrijeme:

Uredovno vrijeme pisarnice je radnim danom od 8.00 do 16.00 sati

Adresa:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

OIB: 53969486500Etički kodeks državnih službenika

Etički kodeks državnih službenika („Narodne novine“, broj 40/11)

Izmjene i dopune etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“, broj 13/12)

 ODLUKA o imenovanju povjerenice za etiku državnih službenika Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju:

Pučki Pravobranitelj

Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb
e-mail adresa: info@ombudsman.hr
Brojevi telefona: + 385 1 4851 853, 4851 275, fax: + 385 1 6431 628
internetska stranica: www.ombudsman.hr