Stručni ispiti u djelatnosti socijalne skrbi

Sadržaj i način provođenja pripravničkog staža u djelatnosti socijalne skrbi, uvjeti koje moraju ispunjavati ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u kojima se može provoditi pripravnički staž, sadržaj, program i način polaganja stručnoga ispita te sadržaj i izgled uvjerenja o položenome stručnom ispitu propisan je Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 148/22 i 37/24).

Stručni ispit u djelatnosti socijalne skrbi polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje rješenjem imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.