Licenciranje programa stručnog usavršavanja u sustavu socijalne skrbi

Licenciranje programa stručnog usavršavanja je postupak kojim se ocjenjuje ispunjava li program utvrđene standarde licenciranja. Licenciranje programa treba osigurati uvođenje sustava kvalitete u programe i usklađivanje ponude i potražnje u području stručnog usavršavanja.

Postupak licenciranja programa stručnog usavršavanja provodi Ministarstvo tijekom godine na temelju javnog poziva za licenciranje, koji može biti opći (otvoren za prijave programa iz svih područja u sustavu socijalne skrbi) i tematski (kada postoji prioritetna potreba za programom na određenu temu).

Standardi i postupak licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi, način vođenja i sadržaja Registra licenciranih programa i Registra realiziranih programa te sadržaj i izgled certifikata o završenom stručnom usavršavanju pravilnikom propisani su Pravilnikom o standardima i postupku licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 58/2022).