Ponovljeni Javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi

Zagreb - Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora objavio je danas ponovljeni Javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi. 

U Povjerenstvo, sukladno članku 150., stavku 2. Zakona o socijalnoj skrbi, bira se pet predstavnika građana, na mandat od četiri godine, koji su na javni poziv predložile organizacije civilnog društva ili su se javili osobno. 

Članove Povjerenstva imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora.

Član Povjerenstva može biti osoba koja uživa profesionalni i osobni ugled u javnosti i ima najmanje pet godina iskustva u području obiteljskopravne zaštite, rada sa žrtvama nasilja u obitelji ili u području socijalne skrbi. 

Među uvjetima za izbor članova nadalje je propisano da je osoba državljanin Republike Hrvatske, da nije osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se progoni po  službenoj dužnosti, da nije osuđena ili se protiv nje ne vodi postupak za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna zatvora te da u obitelji nema izrečenu mjeru za zaštitu prava i dobrobiti djeteta.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku od Ministarstva pravosuđa i uprave zatražit će izvadak iz kaznene i prekršajne evidencije kao dokaz da kandidat nije pravomoćno osuđen u kaznenom postupku za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti odnosno za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna zatvora. Za članove Povjerenstva provodi se postupak temeljne sigurnosne provjere, sukladno zakonu kojim se uređuje područje sigurnosnih provjera. 
Kandidature se podnose Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva. 

Odbor će na svojoj sjednici utvrditi udovoljavaju li prijedlozi uvjetima iz Zakona te podnijeti  Hrvatskome saboru prijedlog za imenovanje pet članova Povjerenstva. 

Pravovaljane kandidature bit će objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora objavio je Javni poziv za imenovanje članova Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi 8. travnja 2022. Budući da se na Javni poziv nije javio dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju uvjete Javnog poziva Odbor je na 61. sjednici održanoj 5. svibnja 2022. donio Odluku kojom se poništava Javni poziv od 8. travnja 2022.

Više na poveznici.