Održana 85. sjednica Vlade RH

Na 85. sjednici Vlade RH, održanoj u srijedu, 17. studenoga 2021. između ostaloga, prihvaćeni su Nacrt prijedloga zakona o socijalnoj skrbi, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, Nacrt prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije, Nacrt prijedloga zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.
 
Nacrt prijedloga zakona o socijalnoj skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi temeljni je propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, korisnici, prava i usluge te postupci za njihovo ostvarivanje, način obavljanja djelatnosti i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

Cilj donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi je između ostaloga, strukturna i kvalitativna promjena centra za socijalnu skrb kroz osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, rasterećenje, smanjenje javnih ovlasti i jačanje stručnog rada, razvoj i odvajanje Obiteljskih centara kao samostalnih ustanova, širenje i dostupnost usluga na razini lokalne zajednice, jačanje kapaciteta obiteljskih centara i drugih pružatelja socijalnih usluga koristeći sredstva EU fondova, kontinuirano cjeloživotno obrazovanje stručnjaka, ojačavanjem uloge Obiteljskog centra kroz preventivne, savjetodavne i tretmanske usluge jačat će se roditeljske kompetencije, umanjivati rizici u obitelji i smanjivat potreba za intervencijom centra za socijalnu skrb.

Nadalje, prijedlogom Zakona o socijalnoj skrbi predviđa se usklađivanje zajamčene minimalne naknade, redefinira se naknada za troškove stanovanja, povećava se iznos naknade za osobne potrebe korisnika prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, proširuje se krug osoba kojima se može priznati pravo na status njegovatelja čime se potiče ostanak djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u vlastitom domu i sprječava njihova institucionalizacija.

Propisuju se nove usluge kao što su sveobuhvatna procjena i planiranje, prethodna stručna procjena, socijalno mentorstvo i  psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja, novim načinom ugovaranja socijalnih usluga pojednostaviti će se postupak javnog poziva za podnošenje ponuda i sklapanja ugovora te će se omogućiti jedinstveni pristup mreži za pružatelje usluga i standardizacija procesa i kvalitete usluga, jednakost i transparentnost u financiranju, predloženo je da se Obiteljski domovi preoblikuju u drugi oblik pružatelja usluge ili da pružaju usluge kao udomitelji.

Zakonom se predlaže osnivanje tri javne ustanove: Hrvatskog zavoda za socijalni rad kao javne ustanove koja će poslove iz svoje djelatnosti obavljati u središnjoj i područnim jedinicama umjesto sadašnjih centara za socijalnu skrb, osnivanje Obiteljskog centra, kao samostalne ustanove radi provođenja aktivnosti i programa usmjerenih na preventivne, tretmanske i razvojne aktivnosti za djecu, mlade i obitelj te osnivanje Akademije socijalne skrbi kao javne ustanove u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi te osnivanje Povjerenstva za odlučivanje o osnovanosti pritužbe podnositelja koji nije zadovoljan odgovorom Ministarstva, a vezano za postupak ili propuštanje postupanja osoba u djelatnosti  socijalne skrbi. Povjerenstvo se sastoji od predstavnika građana koje su na javni poziv predložile organizacije civilnog društva ili su se osobno javili na javni poziv. Navedeno pridonosi boljoj zaštiti prava korisnika u sustavu socijalne skrbi.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

Donošenjem Zakona kvalitetnije će se zaštiti prava korisnika, posebno djece, unaprijediti i proširiti izvaninstitucijske usluge.

Novim Zakonom povećat će se broj udomitelja, osigurat će se određen broj specijaliziranih udomitelja za djecu, poboljšati kvaliteta skrbi u udomiteljskim obiteljima, povećati broj djece u udomiteljskim obiteljima te osigurati regionalna ravnomjernost udomiteljstva.
 
Zakoni o reguliranim profesijama u području socijalne skrbi

Donošenjem pet zakona kojima se reguliraju profesije u području socijalne skrbi – Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, Zakon o djelatnosti psihoterapije, Izmjene i dopune Zakona o djelatnosti socijalnog rada, Izmjene i dopune Zakona o psihološkoj djelatnosti, Izmjene i dopune Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti očekuje se sprječavanje uvođenja neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u reguliranoj profesiji te suvremenija i ujednačenija zakonska rješenja za sve regulirane profesije iz nadležnosti Ministarstva.

Foto: Hina

Pisane vijesti