Zakonodavni okvir

NACIONALNO ZAKONODAVSTVO
 
 1. Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/07 5/08)
 2. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13152/1499/1552/16 i 16/17)
 3. Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 82/15)
 4. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, broj 85/08110/0834/1154/13152/14 i 59/17)
 5. Zakon o doplatku za djecu (Narodne novine, broj 94/01138/06107/07, 37/08 Odluka Ustavnog suda U-I-3851/2004 od 12. ožujka 2008., 61/11112/1282/15 i 58/18)
 6. Obiteljski zakon (Narodne novine, broj 103/15)
 7. Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (Narodne novine, broj 131/08)
 8. Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine, broj 85/14 i 95/15)
 9. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Narodne novine, broj 76/14)

 NACIONALNI DOKUMENTI IZ DJELOKRUGA RADA SLUŽBE/SEKTORA

 1. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (Narodne novine, broj 63/07)
 2. Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske
 3. Zagrebačka deklaracija
 4. Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 47/05)
 5. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (Narodne novine, br. 42/17)
 6. National Strategy for Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 2017 - 2020
 
IZVJEŠĆA IZ DJELOKRUGA RADA SLUŽBE/SEKTORA
 1. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije u 2012. godini
 2. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije u 2013. godini
 3. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije u 2014. godini
 4. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije u 2015. godini
 5. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije u 2017. godini
 6. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije u 2018. godini
 7. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije u 2019. godini
 
MEĐUNARODNI DOKUMENTI IZ DJELOKRUGA RADA SLUŽBE/SEKTORA

     Europska socijalna povelja
     Europska stretagija za osobe s invaliditetom (2010.-2020.)

Ujedinjeni narodi
 
 1. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/07 5/08)
 2. Inicijalno izvješće Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda 
Prilog 1  Elementi po zajedničkom osnovnom dokumentu
Prilog 2  Statistički podatci
Prilog 3  Preslike relevantnih propisa
Prilog 4 Relevantna istraživanja i znanstveni radovi uz kratke sadržaje istih
 1. Nadopuna Inicijalnog izvješća Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom
Prilog 1  Tabelarni prikazi za razdoblje 2011., 2012. i 2013. godine koji obuhvaćaju evidenciju općinskih i županijskih sudova u kaznenim i građanskim predmetima te prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj o prijavljenim slučajevima diskriminacije temeljem obrazaca za statističko praćenje sudskih predmeta vezano uz diskriminaciju
Prekršajni sudovi 2011.
Prekršajni sudovi 2012.
Građanski predmeti 2012.
Kazneni predmeti 2012.
Prekršajni sudovi 2013.
Kazneni i građanski predmeti 2013.
Prilog 2 Pregled integriranih učenika s teškoćama u redovitim razrednim odjelima u šk. god. 2013./2014. (857 škola) po županijama
Prilog 3 Grafički prikaz potpuno integriranih učenika s teškoćama u redovite razredne odjele
 1. Zaključne primjedbe o Inicijalnom izvješću Hrvatske- hrv.
 2. Zaključne primjedbe o Inicijalnom izvješću Hrvatske  engl.
 3. Zaključne primjedbe o Inicijalnom izvješću Europske unije - hrv.
 4. Zaključne primjedbe o Inicijalnom izvješću Europske unije – engl.
 5. Smjernice o članku 14. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
 6. Opći komentar br. 1 (2014), Članak 12 Jednakost pred zakonom
 7. Opći komentar br. 2. (2014) Članak 9. Pristupačnost
 8. Opći komentar br. 3 (2016) o ženama i djevojkama s invaliditetom
 9. Opći komentar br. 4 (2016) o pravu na uključivo obrazovanje
 10. Opći komentar br. 5 (2017.) o neovisnom življenju i uključenosti u zajednicu
 11. Opći komentar br. 6 (2018.) o jednakosti i nediskriminaciji
 12. Opći komentar br. 7 (2018.) o sudjelovanju osoba s invaliditetom, uključujući djecu s poteškoćama u razvoju, putem njihovih predstavničkih organizacija, u provedbi i praćenju Konvencije
 13. Strategija Ujedinjenih naroda o uključivanju osoba s invaliditetom (prijevod)
 14. Drugo, treće i četvrto periodičko izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom
 
Vijeće Europe
 
 1. Akcijski plan Vijeća Europe za osobe s invaliditetom za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015.
 2. Ljudska prava: stvarnost za sve, Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. – 2023.
 3. Preporuke Vijeća Europe:
Preporuka CM/Rec(2011)14 Odbora ministara državama članicama o sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu
   
ISTRAŽIVANJA I PUBLIKACIJE IZ DJELOKRUGA RADA SLUŽBE/SEKTORA
 
 1. Završni izvještaj o provođenju projekta Istraživanje stavova članova predstavničkih tijela o političkim dimenzijama invaliditeta i uključivanju osoba s različitim vrstama oštećenja u politički život u razdoblju od travnja 2009. do siječnja 2010. godine
 2. Publikacija istraživanja „Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“
 3. Publikacija „Podrška osobama s intelektualnim i drugim razvojnim teškoćama u ostvarivanju partnerskih odnosa, roditeljstva i drugih prava na području spolnosti“