Samostalna služba za unutarnju reviziju

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove koji se odnose na:
 • provedbu revizije u Ministarstvu i kod korisnika proračuna iz nadležnosti koji nemaju odnosno nisu u obvezi ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju, uključujući i reviziju korištenja sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija,
 • davanje stručnih mišljenja ministru, pa ima savjetodavnu ulogu s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva.
 • procjenu poslovanja Ministarstva kroz procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, analizira i ocjenjuje sve poslovne procese iz ovlasti Ministarstva,
 • obavljanje reviziju u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
 • izradu strateških i godišnjih planova revizije,
 • provedbu pojedinačne revizije i davanje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava,
 • obavljanje revizije horizontalnih i vertikalnih procesa s ciljem procjene sustava unutarnjih kontrola u povezanim procesima, zajedničkim programima, projektima ili aktivnostima koji se provode u Ministarstvu i kod institucija iz nadležnosti,
 • obavljanje posebne revizije na zahtjev ministra,
 • izradu izvješća o obavljenoj reviziji koja podnosi ministru, prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija,
 • izradu godišnjih izvješća o radu službe i dostava istih ovlaštenim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima,
 • izradu mišljenjea unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrolu za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini za Ministarstvo i institucije iz nadležnosti, kao prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti,
 • suradnju sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća,
 • praćenje i predlaganje stalnuih edukacija unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije,
 • procjena i praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizora, sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada,
 • praćenje provedbe nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.