Zavod za socijalni rad

Zavod za socijalni rad obavlja stručno-analitičke poslove koji se odnose na
 • planiranje, utvrđivanje, standardiziranje i unaprjeđenje obveznih programa cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja radi održavanja i unaprjeđenja profesionalnih kompetencija i kvalitete stručnog rada stručnjaka sustava socijalne skrbi i vanjskih suradnika koji provode mjere u sustavu socijalne skrbi i pružaju usluge u suradnji sa strukovnim nacionalnim i međunarodnim komorama i udrugama te stručnim i znanstvenim institucijama.
 • Provodi analizu stručnog rada radi unapređenja profesionalne prakse i stručnog rada zaposlenih u sustavu socijalne skrbi; provodi stručni nadzor u suradnji sa strukovnim komorama, prati rad komora iz djelokruga Ministarstva, surađuje s komorama i pruža pravnu i stručnu pomoć komorama i ustanovama socijalne skrbi u vezi reguliranih profesija;
 • obavlja poslove vezano uz statusna pitanja komora iz djelokruga Ministarstva i obavlja poslove koji prethode davanju suglasnosti na njihove akte;
 • obavlja poslove koji se odnose na donošenje rješenja u postupku priznavanja prava na polaganje;
 • provođenje i organiziranje stručnih ispita u djelatnosti socijalne skrbi te izdavanje potvrda vezano uz stručne ispite;
 • prati i daje upute za uvođenje i provođenje supervizije psihosocijalnog rada u ustanovama socijalne skrbi;
 • koordinira rad edukatora i po potrebi sudjeluje u stručnom usavršavanju kao provoditelj edukacije;
 • obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u prvom stupnju i upisu u Registar obiteljskih medijatora;
 • organizira i provodi edukacija iz svoga djelokruga; provodi postupak licenciranja voditelja mjera obiteljsko-pravne zaštite;
 • predlaže stručno usavršavanje na području udomiteljstva;
 • koordinira radom tima za krizne intervencije u sustavu socijalne skrbi i po potrebi u njima sudjeluje;
 • osigurava suradnju stručnih i znanstvenih ustanova i organizacija civilnog društva u zemlji i inozemstvu;
 • daje smjernice u poboljšanju aplikacije SocSkrb namijenjene stručnim radnicima u ustanovama socijalne skrbi;
 • planira razvoj te sudjeluje u kreiranju sadržaja i dizajniranja stručnog informacijskog sustava za sve ustanove socijalne skrbi sukladno zakonima, pravnim propisima i poslovnim procesima;
 • analizira podatke o korisnicima u sustavu socijalne skrbi.
 • Obavlja analizu potreba i predlaže razvoj usluga u skladu s regionalnim potrebama i socijalnim planovima te izrađuje mrežu socijalnih usluga; provodi postupak pregovaranja i sklapanja ugovora o pružanju socijalnih usluga u mreži;
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
U Zavodu za socijalni rad ustrojavaju se:
 • Sektor za unapređenje stručnog rada
 • Sektor za razvoj i unapređenje socijalnih usluga