Inspektorat rada

Inspektorat rada obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obavljajući inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu, obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad (primjerice, osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom, ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire, priprema odgovore i očitovanja na zahtjeve državnih odvjetništava u građanskim i kaznenim postupcima koji se vode po prijavama, odnosno prijedlozima inspektora rada, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, izrađuje prijedloge odgovora na novinarske i druge upite koji se odnose na djelokrug Inspektorata rada, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga. Ustrojstvo Inspektorata rada:
 • Središnji ured
  • Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada
   • Služba za analitiku i praćenje rada
   • Služba za unutarnji nadzor i unaprjeđenje rada.
  • Sektor za nadzor u području radnih odnosa
   •  Služba za nadzor radnih odnosa
   • Služba za nadzor zapošljavanja
  • Sektor za nadzor u području zaštite na radu
   • Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima
   • Služba za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije, prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti
    • Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije
    • Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.
 • Područni uredi
  • Područni ured Osijek
   • Ispostava u Požegi
   • Ispostava u Slavonskom Brodu
   • Ispostava u Virovitici
   • Ispostava u Vukovaru
  • Područni ured Rijeka
   • Ispostava u Puli
   • Ispostava u Senju
  • Područni ured Split
   • Ispostava u Dubrovniku
   • Ispostava u Metkoviću
   • Ispostava u Šibeniku
   • Ispostava u Zadru
  • Područni ured Varaždin
   • Ispostava u Koprivnici
   • Ispostava u Krapini.
   • Ispostava u Čakovcu
  • Područni ured Zagreb
   • Ispostava u Bjelovaru
   • Ispostava u Karlovcu
   • Ispostava u Sisku
Izvješće o radu: