Socijalno partnerstvo

Sektor za rad i socijalno partnerstvo:
 • obavlja poslove u vezi s normativnim usklađivanjem radnih odnosa,
 • prati domaću i europsku sudsku praksu u području radnih odnosa,
 • prati ostvarivanje prava iz radnih odnosa,
 • izrađuje stručna mišljenja o propisima iz područja radno-pravnih odnosa,
 • odlučuje o žalbama protiv rješenja ureda državne uprave nadležnih za rad,
 • pruža stručnu pomoć poslodavcima, udrugama poslodavaca, sindikatima i radnicima,
 • obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu,
 • pruža administrativnu i stručnu pomoć za primjenu propisa iz područja reprezentativnosti,
 • vodi evidenciju i analizira podatke o utemeljenim radničkim vijećima i europskim radničkim vijećima,
 • vodi evidenciju, analizira i prati izmjene kolektivnih ugovora,
 • izrađuje izvješća, studije i analize o primjeni propisa i položaju radnika,
 • obavlja organizacijske, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela,
 • koordinira aktivnosti i pruža stručnu pomoć aktivnostima Gospodarsko-socijalnog vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • pruža tehničku i administrativnu pomoć u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu i pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih i državnih službi,
 • promiče bipartitni i tripartitni socijalni dijalog,
 • promiče kolektivno pregovaranje,
 • pruža administrativnu pomoć u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima i arbitraže,
 • vodi evidenciju postupaka mirenja, obavlja edukaciju miritelja, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.
Ustrojstvo Sektora za rad i socijalno partnerstvo:
 • Služba za rad
 • Služba za socijalno partnerstvo
Web stranica Službe za socijalno partnerstvo: http://gsv.socijalno-partnerstvo.hr/