Mirovine

Uprava za mirovinski sustav obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav mirovinskog osiguranja, između ostalog i:
 • normativno uređenje mirovinskog sustava – izrada novih te izmjena i dopuna važećih zakona i drugih propisa o mirovinskom osiguranju;
 • nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovina;
 • izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja;
 • praćenje stanja unutar obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, obveznog    mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalne štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;
 • koordiniranje aktivnosti vezanih za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti putem međuresorne suradnje i sudjelovanje u radu europskih tijela nadležnih za koordinaciju;
 • sudjelovanje u izradi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju te u pregovorima o sklapanju tih ugovora,kao i izrada prijedloga zakona o potvrđivanju zaključenih ugovora;
 • praćenje provedbe europskih uredbi za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti i drugih međunarodnih propisa, stručne literature i prakse na području socijalne  sigurnosti i nadzor nad provedbom uredbi od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • sudjelovanje u mrežama stručnjaka zaduženih za socijalnu sigurnost i izrada redovnih izvješća o sustavu socijalne sigurnosti;
 • izrada izvješća o usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva s pravilima Europske unije na području socijalnog osiguranja;
 • suradnja s drugim tijelima državne uprave u provedbi europskih uredbi za koordinaciju i međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju;
 • sudjelovanje  u provedbi projekata Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći;
 • obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Ustrojstvo Uprave za mirovinski sustav:
 • Sektor za mirovinska osiguranja
  • Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje
  • Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina
 • Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
  • Služba za bilateralnu koordinaciju
  • Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije.